Deklaracja dostępności

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZRiKD.
Strona internetowa istnieje od 2005-12-01. Ostatnio została zmodyfikowana 2020-06-26.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Nie wszystkie pliki pdf i doc mają opis struktury.

Oświadczenie sporządzono: 2020-06-26. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Transition Technologies PSC oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. A ponadto w nawigacji po stronie można korzystać ze skrótów klawiaturowych wciskając klawisz Alt (w Firefox Alt i Shift) oraz:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Andrzejem Wilowskim awilowski@zrikd.waw.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub żądania zapewnienia dostępności można składać w kancelarii - tel. 22 397 39 05, kancelaria@zrikd.waw.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi i sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa.
Do budynku można wejść od strony Factory (pl. Czerwca) lub od tyłu - z obydwu stron po schodach. Od strony Factory jest podjazd dla wózków. W budynku jest winda. ZRiKD znajduje się na 4. piętrze. Kancelaria i stanowisko ochrony (obszar kontroli) znajduje się przy wyjściu z windy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Siedziba ZRiKD jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, ale nie ma specjalnej toalety dla takich osób. Nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma też tłumacza migowego. Do siedziby można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przed Urzędem Miasta (ok. 150 m od wejścia).