Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Iwona Woźniak-Rudzka
pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl, tel. 22, 3973920


Okres retencji danych osobowych

Okres przechowywania dokumentacji liczy się w pełnych latach kalendarzowych poczynając od 1 stycznia roku następnego, po zakończeniu sprawy. W rubryce "Oznaczenie kategorii archiwalnej" Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, cyfra lub liczba po literze B określa ilość lat kalendarzowych, przez które zgodnie w wymogami prawa dokumentacja musi być przechowywana.

Po tym okresie, na podstawie zgody Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie, Państwa dane osobowe zostaną usunięte.


Okres retencji danych osobowych zawartych w dokumentacji pracowniczej

Dane osobowe zawarte w dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został nawiązany przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został nawiązany od dnia 1 stycznia 2019 r. będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a następnie w przypadku nieodebrania dokumentacji pracowniczej przez pracownika w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu 10 lat, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł dokumentacja pracownicza zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej.

W przypadku, gdy dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu a Administrator:
1) jest stroną postępowania przechowuje on dokumentację pracowniczą do czasu jego prawomocnego zakończenia, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa powyżej a następnie w przypadku nieodebrania dokumentacji pracowniczej przez pracownika w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej zostanie ona zniszczona w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej;
2) powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania - okres 10 lat przechowywania dokumentacji pracowniczej, przedłuża się o 12 miesięcy, a następnie w przypadku nieodebrania dokumentacji pracowniczej przez pracownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości jej odbioru, zostanie ona zniszczona w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej.


Obowiązki informacyjne


Uprawnienia przysługujące osobie, której dane dotyczą i ich realizacja

Osobie, której dane dotyczą, w zależności od podstaw przetwarzania danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
6) prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO;
7) prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy sporządzić wniosek, który może być przesłany do Administratora danych osobowych pocztą na adres pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres kancelaria@zrikd.waw.pl.
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania udziela informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Administrator danych osobowych informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu i jego przyczynach w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania.
Jeżeli Administrator danych osobowych, w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, nie podejmuje żadnych działań, to informuje niezwłocznie (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.